מסלול דו-חוגי

כללי

הלימודים במסלול למחשבת ישראל בחוג לתולדות ישראל נועדו להקנות לתלמידים ידיעה והבנה בהתפתחות הרעיונות המוסריים, הדתיים, החברתיים, והלאומיים של העם היהודי, בכיווניהם הפילוסופיים וההיסטוריים, ובקשריהם עם ההשקפות הפילוסופיות, הדתיות, והחברתיות הכלכליות. הלימודים בחוג מתנהלים מתוך גישה פילוסופית והיסטורית במגמה לפתוח לפני התלמידים אשנב לעולם הרוחני של העם היהודי ולהקנות להם ידע בסיסי רחב במחשבת ישראל ולהכשיר אותן למחקר ולהוראה בתחום זה.

תלמידי התוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים הלומדים בחוג למחשבת ישראל ישתלבו במסלול הדו חוגי.

הלימודים במסלול הדו-חוגי כוללים שלוש חטיבות: ספרות חז"ל, פילוסופיה יהודית, קבלה וחסידות. 

תנאי הקבלה
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על–ידי החוג.

סדר הלימודים
תכנית הלימודים נקבעת בידי התלמיד בהתאם לתקנות ולסדרי הלימוד בחוג ומקבלת תוקף עם אישורה על–ידי החוג. הדרכה לצורך זה תינתן במסגרת הליכי הייעוץ, כפי שייקבעו.

רשימת הקורסים

החטיבה לספרות חז"ל

- מכינה לתלמוד (חובה) – 4 נ"ז

-  שיעור במדרש ואגדה – 4 נ"ז

- תרגיל במדרש ואגדה  - 4 נ"ז

- תרגיל בטקסטים תלמודיים 4 נ"ז

החטיבה לפילוסופיה יהודית

- שיעור בפילוסופיה יהודית בימי הביניים – 4 נ"ז

- תרגיל בפילוסופיה יהודית בימי הביניים – 4 נ"ז

- שיעור בפילוסופיה יהודית בעת החדשה – 4 נ"ז

- תרגיל בפילוסופיה יהודית בעת החחדשה – 4 נ"ז

החטיבה בקבלה וחסידות

- שיעור בקבלה קלאסית – 4 נ"ז

- תרגיל בקבלה קלאסי – 4 נ"ז

- שיעור בקבלה מאוחרת / חסידות – 4 נ"ז

- תרגיל בקבלה מאוחרת / חסידות – 4 נ"ז

סמינריונים

- שני סמינריונים, כל אחד בחטיבה אחרת – 6 נ"ז כל סמינר.

תלמידי התוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים ילמדו 12 נ"ז בתוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים, על חשבון אחד הקורסים בכל אחת מן החטיבות הנזכרות.

פירוט זה מתייחס ללימודים בחוג למחשבת ישראל, בנוסף, ילמדו תלמידי התוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים בחוג למערכות מידע בהתאם למפורט באתר החוג.

חובות לכל מסלולי הלימודים
“דרך הרוח“
החל מתשע״ג מחויבים תלמידי הפקולטה למדעי הרוח ללמוד קורסים בהיקף של 6 נ״ז במסגרת תוכנית “דרך הרוח״. הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוני הקורסים ישוקללו בציון הסופי. את לימודי “דרך הרוח״ ניתן ללמוד בכל אחת משנות הלימוד לתואר. על המשתתפים בתכנית לבחור קורסים מחוץ לתחום ההתמחות החוגי שלהם בהתאם למוגדר באתר התכנית. סיום לימודי “דרך הרוח״ בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

שפה זרה
 
אנגלית - רמה א'.
הערה: מומלץ לתלמידים המתעתדים להמשיך בלימודיהם לקראת התואר השני (מ"א) במסלול א' להתחיל ללמוד שפה זרה שנייה כבר בשנה השלישית ללימודיהם ואף קודם לכן.

בחינות, תנאי מעבר וסמינריונים
1. בסמינריון חייב התלמיד בהשתתפות פעילה ובהגשת עבודה סמינריונית.
2. התלמיד חייב להגיש למזכירות החוג את העבודות הסמינריוניות בשני עותקים בצירוף מעטפה גדולה מבוילת.
כל תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית בשנת לימודים שבה הוא משתתף בסמינריון. אם השתתף בסמינריון בסמסטר א' — תוגש העבודה עד תום סמסטר ב'; ואם השתתף בסמינריון בסמסטר ב' תוגש העבודה הסמינריונית עד תום חופשת הקיץ.
שיקלול הציונים
הציון הסופי ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות בסך כל הלימודים של התלמיד בחוג (כל נקודה = 1/60 מן הציון הסופי).

תנאי זכאות
תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על–פי דרישת הפקולטה והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבותיו לאוניברסיטה.

ציון סופי לתואר
א. תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לב"א (כולל עבודה סמינריונית) זכאי לקבל אישור זכאות לתואר.
ב. בבקשות לאישור זכאות, יש לפנות למזכירות החוג באופן אישי. על התלמיד לחתום על טופס השקלול לפני העברתו למדור בוגרים.
ג. באישור הזכאות מפורטים החוגים אותם למד ותאריך הזכאות לתואר. תאריך זכאותו לתואר ייקבע לפי תאריך מילוי המטלה האחרונה לתואר. 
ד. לאחר העברת השקלול למחשב ו/או קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לתקן את ציון הגמר שלו.

מידע נוסף
ניתן לפנות ליועץ הלימודים לתואר ראשון או לרכזת החוג .
הכתובת: החוג להיסטוריה של עם ישראל
אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל, חיפה 31905
וכן למזכירות החוג, לפי הפרטים המופיעים באתר זה