מידע כללי

מטרת הלימודים

לימודי המקרא באוניברסיטת חיפה מאפשרים היכרות מעמיקה עם אחד מאוצרות הרוח החשובים ביותר בתרבות היהודית והעולמית תוך רכישת כלים של למידה ביקורתית ומחקרית. הלימודים מעניקים ממדים של עומק ורוחב לתנ"ך, דרך חקר ההיסטוריה, הדתות, הבלשנות והתיאולוגיה. החוג שואף להקנות לתלמידיו את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות כלים ושיטות של מחקר המקרא המודרני וכן להרחיב את ידיעותיהם ברקע התרבותי של עולם המקרא ובהשפעת המקרא על היצירה היהודית לדורותיה. הלימודים כוללים: חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של תקופת המקרא במזרח הקדום; לשון המקרא ולשונות קרובות; אמונות ודעות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מגילות מדבר יהודה.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, יוכל להגיש בקשה לראש החוג ובקשתו תידון לגופה.

פעילויות בחוג: ימי עיון וסיורים
1. מדי שנה מארגן החוג יום עיון במקרא.
2. החוג מארגן מידי שנה סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.

מלגות
כל סטודנט שמתקבל ללימודים בחוג יקבל מלגה של 5000 שקל בשנה הראשונה ללימודיו.
למצטיינים מוענקות מלגות מטעם החוג בהתאם לשיקול הדעת של ועדת המלגות בחוג. 


 כל תלמיד חייב לעבור שתי בחינות בקיאות במהלך שנות לימודיו, לתואר הראשון. שנה אחת מתקיימת בחינת בקיאות המקיפה את התורה ובשנה שלאחריה את חטיבת נביאים ראשונים.

מטרת הבחינההבחינה נועדה לוודא קיומו של ידע בסיסי של תוכן הספרים הנ"ל ושל הרכבם. ב"תוכן" כלולים אירועים, אישים, מקומות ורעיונות מרכזיים; לא בעיות פרשניות. 
הבחינה אינה חידון ואינה מבקשת "לתפוס" את הנבחנים בפרטים קטנים שאינם ידועים להם, כגון תיאור הנחלות של שבטי ישראל או מידות המקדש.
הבחינה מורכבת מחלקים שכל אחד מהם מוקדש לאחד הספרים – בכל ספר תינתן אפשרות בחירה בין השאלות. יש להקפיד על תשובות קצרות וענייניות.

חומר עזר: אין חובה לקריאת חומר עזר כלשהו. עם זאת מומלץ לעיין במבואות לספרים הנ"ל בפירושים מקובלים, ו/או בערכים המוקדשים לספרים אלה באנציקלופדיה המקראית או בפרקים המוקדשים להם במבואות למקרא.
הרשמה: יש להירשם לבחינה במהלך היעוץ בראשית השנה.

לקראת הבחינה תתקיים פגישת הדרכה. 

לכל מסלולי הלימודים

חובת אנגלית: פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

הערה: מומלץ לתלמידים המתעתדים להמשיך בלימודיהם לקראת התואר השני במסלול א׳ להתחיל ללמוד שפה זרה שנייה כבר בשנה השלישית ללימודיהם ואף קודם לכן.

 

סמינריונים

סטודנטים רשאים להשתתף בסמינריון לאחר שלמדו תרגיל מדרג א. לא ניתן להשתתף ביותר מסמינר אחד בסמסטר.

סדר הלימודים

תכנית הלימודים נקבעת בידי הסטודנטים בהתאם לתקנות ולסדרי הלימוד בחוג ומקבלת תוקף עם אישורה על-ידי החוג. הדרכה לצורך זה תינתן במסגרת הליכי הייעוץ, כפי שייקבעו.

דרישות מעבר

בתום כל סמסטר תתקיימנה בחינות ועבודות בשיעורים ובתרגילים. המעבר משנה לשנה מותנה בציון ממוצע של 60 לפחות.

תנאי זכאות

הזכאות לתואר מותנית בהשלמת כלל החובות האקדמיים על-פי דרישת הפקולטה והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמידה בכל ההתחייבויות לאוניברסיטה.

ציון סופי לתואר

א. סטודנט/ית שסיימו את חובות התואר הראשון (כולל עבודות סמינריוניות) יקבלו אישור זכאות  לתואר.
ב.  בבקשות לסיכום לימודים, יש לפנות למזכירות החוג באופן אישי. יש לחתום על טופס סיכום לימודים לפני העברתו למדור בוגרים.
ג.  באישור הזכאות מפורטים החוגים הנלמדים ותאריך הזכאות לתואר. תאריך הזכאות לתואר ייקבע לפי תאריך מילוי המטלה האחרונה לתואר.
ד.  לאחר העברת סיכום הלימודים למדור בוגרים ו/או קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן לתקן את הציון הסופי.

בשאלות נוספות: אפשר לפנות למרכזת החוג טל' 8240748 (=פנימי 2748)

שאלות לדוגמה:
מבחן בקיאות - חטיבת תורה
מבחן בקיאות - חטיבת נביאים ראשונים