faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

פרטי מרצה

תפקיד:
אמריטוס

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

לשון מצרים הקדומה וספרותה; המחקר ההשוואתי בין ספרות מצרים הקדומה ותרבותה לבין המקרא: ספרות החכמה,סיפור יוסף, "הנבואה" המצרית והנבואה במקרא, ה"מונותיאיזם" של משה ואמונת עמארנה. הספרים ישעיה השני, ירמיה ומשלי.