מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשפ"ב-תשפ"ד
ניתן להגיש מועמדות לרל"מ לא יאוחר מיום חמישי 18.2.2021

רציונאל:
מטרת המלגה לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי התואר השלישי בתחומי מדעי הרוח ולאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים, ובכך ליצור תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של 3 שנים (במקרים חריגים, עד 4 שנים). גובה המלגות יעמוד על 000,80 ש"ח לשנה, במשך שלוש שנים )במחירי תשפ"ב(, מזה 000,40 ₪ לשנה הקצבת ות"ת ו- 000,40 ₪ לשנה ע"י האוניברסיטה. )עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים(.

קריטריונים לבחירת הזוכים: על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים: 1 .המועמדים יהיו בעלי תואר .A.M מאוניברסיטה בארץ שהגיש/ה הצעת מחקר תוך שנתיים ולא מעבר לשנתיים מיום קבלת אישור עבודת ה- .A.M ,וההצעה אושרה. 2 .סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט שהצעת המחקר שלהם אושרה. בשני המקרים אישור הצעת המחקר תהיה לא יותר משנה לפני בחירתו של המועמד ע"י האוניברסיטה.