הלימודים לתואר ד"ר P.H.D במקרא

תנאי קבלה
רשאי להגיש את מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) במקרא ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, שהשיג לפחות ציון "טוב" (86) בלימודיו לתואר שני וציון "טוב מאוד" (90 ומעלה) בעבודת הגמר.

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:
א) תלמיד מחקר שלב א' (לא יעלה על 12 חודשים)
ב) תלמיד מחקר שלב ב' 
תלמיד -שאושרה לו הרשמה לאחר שעמד בתנאי הקבלה, ואחד ממורי החוג הסכים להנחות את עבודתו – יעסוק בשלב א' בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת. הצעת מחקר תוגש בחתימת המנחים לועדת הדוקטורט של החוג.
אושרה ההצעה על ידי הועדה יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
תוכנית לימודיו של הסטודנט תיבנה באופן אינדיבידואלי, לפי הנחיות המדריך ובאישור ועדת הד"ר החוגית, בהתאם לנושא המחקר. כל סטודנט יהיה מחויב להשתתף בסמינר מחקר מתודולוגי. 
הוועדה רשאית להטיל על הסטודנט חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים שהסטודנט נדרש להשתתף בהם.

עם סיום עבודת המחקר, יגיש הסטודנט את עבודתו המודפסת, בחתימת המנחים, לאישור ליו"ר ועדת הדוקטורט. לאחר שתיערך בדיקה, כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על פי התקנון, תמליץ ועדת הד"ר על מינוי שופטים.

הסטודנט יגיש את עבודתו, לאחר כל האישורים על פי תקנון הרשות ללימודים מתקדמים

מסלול ישיר לקראת התואר דוקטור
ראו תקנון לימודי התואר השלישי בשנתון ובאתר האינטרנט.