מסלול מואץ לתואר שני בחוג למקרא (מסלול א')
החוג למקרא מציע לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך 5 שנים (10 סמסטרים) את התואר הראשון והשני. המסלול מאפשר קבלת תואר "בוגר" עם השלמת מכסת לימודי הב"א (במסלול החד-חוגי או הדו-חוגי).
הלומדים במסלול חייבים למלא את כל מכסת הלימודים של התואר הראשון (120 נקודות) ושל התואר השני (36 שש"ס) בפרק זמן זה.

מבנה הלימודים
בשנה א' ילמד התלמיד לפי תוכנית הב"א הרגילה.
בשנה ב' ילמד התלמיד לפי תוכנית הב"א ובנוסף לכך 2 עד 4 שיעורי בחירה דרג 3 (או לחלופין טקסט או סמינריון של שנה ג' בתנאי שהשלים טקסט שנה ב' או סמינריון בסמסטר א').
בשנה ג' ישלים התלמיד את לימודי הב"א ובנוסף לכך ישתתף בסמינר מ"א, שיעור מונוגרפיה, סדנא טקסטואלית; ימלא את מכסת שיעורי הבחירה וכמו כן יתחיל בלימודי שפה עתיקה ומודרנית. (התלמיד יוכל ללמוד שלושה קורסים מלימודי המ"א (לא יותר מ-12 שש"ס) אשר יוכרו לו כחלק מלימודי המ"א בעתיד.
התלמיד רשאי בשנה זו להתחיל בכתיבת התזה עם קבלת אישור המנחה.
בשנה ד' ובשנה ה' ילמד התלמיד סדנא טקסטואלית, סמינר מ"א, שיעור מונוגרפיה ו-6 שש"ס שיעורי בחירה. ישלים את לימודי השפה העתיקה והמודרנית וכן יסיים את כתיבת עבודת התזה המחקרית.
באישור ועדה חוגית ניתן לדחות לימודי אחת מהשפות לשלב הדוקטורט.

תנאי קבלה
המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע כולל של 90 לפחות. בשנה ב' ללימודי הבוגר יתאפשר לתלמיד ללמוד תוכנית רחבה יותר כפי שפורט לעיל. הקבלה למסלול תיעשה בתום שנה ב' ללימודי תואר הבוגר, בתנאי שהתלמיד סיים את מכסת הלימודים בהתאם לדרישות, ועמד בראיון שתקיים ועדת מ"א החוגית במהלך הקיץ שבין שנה ב' לשנה ג'.
על התלמיד לכתוב לפחות עבודה סמינריונית אחת אשר בה יקבל ציון 90 לפחות. במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את כל חובות השמיעה שלו לתואר. התלמיד יכול להתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי" במידה ונותרה לו רק חובת הגשת עבודות בב"א. על התלמיד להגיש את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'. במהלך שנה ד' ללימודיו על התלמיד להשלים את מכסת הקורסים הנדרשת ע"י החוג.
קבלה למסלול מואץ טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
מעמד תלמיד מ"א מן המניין יושג רק על ידי השלמת כל החובות לתואר הראשון ולא יאוחר מתום שנה ג' ללימודי תואר בוגר (תלמיד המסלול הדו-חוגי, חייב להציג אישור על סיום חובותיו לתואר ראשון גם מחוגו השני).

הנחיות לכתיבת תיזה
1. על התלמיד להגיש הצעת תיזה ולקבל את אישור הועדה החוגית לתואר שני להצעה עד תום שנה ד', ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים עוקבת.
2. השנה החמשית תוקדש לכתיבת התיזה.
3. עבודת התיזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית, כולל חופשת הקיץ.
4. משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ יעמוד על 5 שנים.

הסדרים כספיים
הטבות כספיות ושכר לימוד - ראה תקנון שכר לימוד ותקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

תארים
עם השלמת מיכסת הלימודים לתואר הראשון במסלול החד-חוגי או הדו-חוגי, יקבל הלומד בתוכנית תואר "בוגר" כמקובל באוניברסיטה. עם השלמת החובות לתואר השני, כולל כתיבת עבודת הגמר המחקרית, יהיה הלומד בתוכנית זכאי לקבלת תואר "מוסמך האוניברסיטה" בחוג למקרא.