מסלול המיועד לתלמידים אשר למדו תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל ומקרא והשלימו את התואר השני במסלול ללא תזה בציון של 86 לפחות.
לתשומת ליבך: ללא השלמת כל המסמכים החסרים הועדה החוגית לא תוכל לשקול את קבלתך לתכנית.
מסלול מחקר מקדים:
  • תלמידים במסלול זה הינם תלמידים אשר השלימו תואר שני במסלול ללא תזה, על כן יש להשלים קורסים מתודולוגיים וקורסי שפה במידה ולא למדו בתואר הראשון/שני.
  • בנוסף יש ללמוד קורסים שהמנחה מבקש. אין מספר קורסים קבוע לתלמידים במסלול זה.
  • למסלול זה יכולים להגיש מועמדות כאמור תלמידים שסיימו מסלול ב' בציון 86 ומעלה, כאשר לרוב אנו מבקשים שהציון שלהם יהיה אף יותר גבוה מ- 90. 
מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית, חייב למלא את התנאים הבאים:
  • ימציא אישור בכתב מהמנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית 
  • ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
  • על התלמיד לעמוד בנוסף בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.
מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי בחוג השונה מחוג לימודיו לתואר "מוסמך" וכתב עבודת גמר מחקרית, יידרש לעמוד בכל תכנית השלמות ובדרישות אקדמיות אשר תוטלנה עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי. 
משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה טעונה המלצת המנחה, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
 
סיום לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.
בעת הרישום למסלול יש להציג בפני הועדה החוגית אישור הנחיה מהמנחה העתידי של המועמד כמו גם הצהרת כוונות מאושרת ע"י המנחה.
  • הצהרת כוונות (מצ"ב קובץ הנחיות לכתיבת ההצהרה)
  • גליון ציונים 
  • קורות חיים
  • אישור מהמנחה על הסכמה להנחיה בכתיבת העבודה 

הנחיות להגשת הצהרה והצעת מחקר