לכל מסלולי הלימודים
חובת אנגלית
להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות מל"ג:
חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.
עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.
ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:
  • סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.
  • סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.
  • סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.
  • סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.
סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.
פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.
״דרך הרוח״
החל מתשע״ד מחויבים תלמידי הפקולטה למדעי הרוח ללמוד קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות במסגרת תוכנית ״דרך הרוח״.
הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוני הקורסים ישוקללו בציון הסופי. את לימודי ״דרך הרוח״ ניתן ללמוד בכל אחת משנות הלימוד לתואר. על המשתתפים בתכנית לבחור קורסים מחוץ לתחום ההתמחות החוגי שלהם בהתאם למוגדר באתר התכנית. סיום לימודי ״דרך הרוח״ בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.
סמינריונים
תלמיד רשאי להשתתף בסמינריון רק לאחר שלמד ועמד בדרישות בשיעורים ובתרגיל מאותה תקופה. תלמיד אינו רשאי להשתתף ביותר מסמינר אחד בסמסטר. תלמיד אינו רשאי להשתתף ב-2 סמינריונים מאותה תקופה.
כל תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית בשנת לימודים שבה הוא משתתף בסמינריון. אם השתתף בסמינריון בסמסטר א׳ – תוגש העבודה עד תום סמסטר ב׳, אם השתתף בסמינריון בסמסטר ב׳ תוגש העבודה הסמינריונית עד תום חופשת הקיץ ואם השתתף בסמינריון סמסטר קיץ תוגש העבודה הסמינריונית עד תום חופשת סמסטר א'.
העבודות יוגשו בשני עותקים בצירוף מעטפה גדולה מבוילת למזכירות החוג.
הערה:
תלמידי החוג המייעדים עצמם להוראת היסטוריה חייבים בשיעורי השלמה. ההיקף והתוכן של שיעורי ההשלמה תלויים בחוג השני לתואר הראשון. נא ראו הנחיות מפורטות בתכנית הלימודים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה בפרק השלמות לתלמידים הלומדים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריה.
סדר הלימודים
תכנית הלימודים נקבעת בידי התלמיד בהתאם לתקנות ולסדרי הלימוד בחוג ומקבלת תוקף עם אישורה על-ידי החוג. הדרכה לצורך זה תינתן במסגרת הליכי הייעוץ, כפי שייקבעו.
נוכחות
קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. השתתפות של תלמיד תבוטל אם ייעדר מעל 20% מהשיעורים.
דרישות מעבר
בתום כל סמסטר תתקיימנה בחינות בשיעורים ובתרגילים. המשך לימודי התלמיד מותנה בציון ממוצע של 60 לפחות בלימודי שנה א׳.
תנאי זכאות
תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על-פי דרישת הפקולטה והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטה.
ציון סופי לתואר
  • תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר הראשון (כולל עבודות סמינריוניות) זכאי לקבל אישור זכאות לתואר.
  • בבקשות לאישור זכאות, יש לפנות למזכירות החוג באופן אישי. על התלמיד לחתום על טופס השקלול לפני העברתו למדור בוגרים.
  • באישור הזכאות מפורטים החוגים אותם למד ותאריך הזכאות לתואר. תאריך זכאותו לתואר ייקבע לפי תאריך מילוי המטלה האחרונה לתואר.
  • לאחר העברת השקלול למינהל התלמידים (מדור בוגרים) ו/או קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לתקן את ציון הגמר שלו.