faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

Image

תואר שני – המקרא ועולמו
המטרה

מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובהיסטוריה של עם ישראל ושל שכניו בתקופת המקרא. התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לענות על הצרכים של ציבור המורים למקרא בבתי הספר התיכוניים המתמודדים עם הוראת המקרא ותולדות עם ישראל בתקופת המקרא, אך היא תהיה פתוחה גם לסטודנטים אחרים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בדתולדות עם ישראל 
בעת העתיקה ובתרבויות המזרח הקדום. הקורסים שיוצעו במסגרת התוכנית יקיפו תחומים שונים בחקר המקרא ועולמו, ויתמקדו בנושאים המהווים חלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר.

סדר הלימודים
הסטודנטים ילמדו תשעה קורסים שנתיים בני שעתיים כל אחד (36 שש"ס), מהם ארבעה קורסים במקרא (16 שש"ס), ארבעה קורסים בהיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא (16 שש"ס), וקורס אחד משותף לשני התחומים או לחלופין קורס נוסף מאחד משני התחומים (4 שש"ס). הלימודים יימשכו שנתיים ויתקיימו במשך יום לימודים אחד בשבוע - יום ב'. התוכנית קיימת רק במסגרת מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).

תנאי קבלה
יתקבלו בוגרי אוניברסיטה ישראלית בחוגים למקרא או בחוגים ההיסטוריים או בחוגים של מדעי היהדות שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות בכל אחד משני החוגים. בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר BED שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות, יוכלו להתקבל לתוכנית רק לאחר שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו על-ידי החוג.

חובות הלימוד
התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות (לפחות אחת מהן בתחום מקרא ולפחות אחת בתחום היסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא ). בכל אחד משבעת הקורסים הנותרים יעמדו התלמידים במטלות שייקבעו על ידי המורה. כמו כן יחויבו כל התלמידים להבחן בבחינת גמר (שתהיה משותפת לתחום מקרא ולתחום היסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא). ציון עובר בבחינת הגמר הוא לפחות 76.

שקלול הציונים
30% סמינריונים 
40% קורסים אחרים.
30% בחינת גמר.

יתקבלו מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מוכרים בארץ או בחו"ל בציון סופי 76 ומעלה בעלי רקע בתחום. בעלי תואר ראשון ממוסדות להשכלה אלה, ללא רקע, יידרשו להשלמות
יום לימודים אחד בשבוע
לימודים בימי שני

מידע יתווסף בהמשך

מידע יתווסף בהמשך