faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

מקרא - מידע כללי על החוג

החוג שואף להקנות לתלמיד את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני.
בנוסף לכך מבקש החוג לאפשר לתלמיד, לפי בחירתו, להרחיב את ידיעותיו ברקע התרבותי של עולם המקרא כמו גם בהשפעת ספר המקרא על היצירה היהודית במרוצת הדורות. 

הלימודים כוללים:
חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום); לשון המקרא ולשונות קרובות; אמונות ודעות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מקומו של המקרא בתולדות ישראל ובתרבותו.
התואר המוענק הוא תואר במקרא.

תנאי קבלה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג.

מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, יוכל להגיש בקשה לראש החוג ובקשתו תידון לגופה.


תואר ראשון

קיימים שני מסלולים : מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי
תלמיד יוכל להתקבל למסלול החד-חוגי החל משנה ב ‘  וזאת לאחר שסיים בהצלחה את כל קורסי דרג 1 בחוג למקרא ולאחר ראיון אישי , ואישור החוג

תואר שני

מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בדרכי חקר המקרא ולהקנות לו
כלים להתמחות ולמחקר

דוקטורט

רשאי להגיש את מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) במקרא ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, שהשיג לפחות ציון "טוב" (86) בלימודיו לתואר שני וציון "טוב מאוד" (90 ומעלה) בעבודת הגמר.